Skip to content

Projekt WINnovators

WINnovators – “Krepitev podjetniških in STEM/STEAM zmogljivosti mladih žensk v visokošolskih ustanovah za trajnostni razvoj in inovacije” je evropski projekt, ki ga financira program Erasmus+.

Projekt, ki se je uradno začel decembra 2021, se bo izvajal naslednja tri leta in se bo zaključil novembra 2024.

Glavni cilj projekta WINnovators je skupen razvoj in implementacija inovativnih pristopov k poučevanju in učenju ter konkretnih politik za krepitev zmogljivosti na digitalnem, podjetniškem in trajnostnem področju ter na področju STEM/STEAM inovacij. Od tega bi imele korist mlade ženske s podeželja in visokošolski študenti.

Glede na ključno vlogo, ki jo imajo visokošolske ustanove pri oblikovanju družbeno-gospodarskega razvoja, bi jih bilo potrebno vključiti kot nosilce sprememb pri spodbujanju trajnosti in krepitvi podpore ranljivim skupinam, kot so mlade ženske s podeželskih območij. Na podlagi tega bo projekt WINNOVATORS ponudil odgovore na naslednje potrebe:

  • Spodbujanje razvoja digitalnih, podjetniških, STEM/STEAM, inovacijskih in trajnostnih kompetenc med mladimi ženskami s podeželja. To bomo dosegli s predlogi novih praks usposabljanja in zagotavljanjem priložnosti za razvoj podjetniških idej, s čimer bomo želeli prispevati k odpravljanju diskriminacij, ki so povezane z ženskami v podjetništvu.
  • Razvijanje novih pristopov k poučevanju in usposabljanju v visokošolskih zavodih, na osnovi katerih bodo lahko pri študentih razvijali potrebna znanja. Na primer z vključevanjem študentov in zunanjih neformalnih učencev v dejavnosti za krepitev kompetenc, ki bodo v korist njihovim lokalnim skupnostim.

Specifični cilji

  • Razvijanje praks za krepitev zmogljivosti v sodelovanju s partnerskimi državami.
  • Razvijanje veščin pri mladih ženskah iz podeželja ter krepitev zmogljivosti študentov in izobraževalcev iz visokošolskih zavodov, z namenom, da postanejo nosilci sprememb. To želimo doseči z razvojem e-izobraževanj in modulov, ki bodo vključevali elemente igrifikacije.
  • Oblikovanje skupnosti WINnovatorjev, ki deluje v interaktivnem okolju za skupinsko sodelovanje in na družbenih medijih.
  • Organizacija mednarodnega seminarja o politikah, na katerem bodo sodelovali oblikovalci politik v partnerskih državah in tako prispevali k razvoju evropskih izobraževalnih politik, ki ozaveščajo in upoštevajo vidik spola.

Partnerji

Konzorcij sestavlja 7 partnerjev iz 5 različnih držav: Estonije, Slovenije, Srbije, Italije in Romunije.